Виртуална библиотека

Писмо, образи и текстове в българската ръкописна традиция до края на ХVІІ век

Целта на курса е да даде основни познания за българската средновековна книга като художествен „продукт" на различни епохи и книжовни центрове. Петнадесетте тематично обособени лекции се съчетават с практическо приложение върху изучаваната материя. Курсът не е систематизирано в исторически порядък изложение, а съвкупност от няколко ключови теми, съсредоточени около миниатюрата като най-пълната визуална реализация и интерпретация на текста.

Към българския материал се привличат сравнителни примери от областта на византийската ръкописна книга и южнославянското книжовно наследство. За по-подробното изучаване на отделни паметници са посочени съответни източници в глобалната мрежа и собствените дигитални ресурси на курса.
Предвижда се усвояване на основната терминология, свързана с украсата на ръкописната книга; придобиване на основни познания за формалните и концептуалните аспекти на миниатюрата; запознаване с ключовите илюстрирани ръкописи в българската средновековна традиция и методите на тяхното изследване; запознаване с основните типове писмо, в рамките на включените в курса книжовни паметници. Оценката на знанията се осъществява чрез практически задачи, тестове и писмена разработка.