Курсове

Виртуална библиотека по медиевистика

Виртуална библиотека по медиевистика

Под-категории

Българско средновековно изкуство и литература – пътища на взаимодействие

Българско средновековно изкуство и литература – пътища на взаимодействие

Като разчита на основни познания върху текстове, съставящи корпуса на старобългарската литература, програмата обхваща някои по-общи, но и по-редки теми, срещащи се главно в паметниците на средновековното изкуство в България. Тя ще предложи някои показателни примери на „прочит" на съответния изобразителен текст с помощта на литературните му източници. Без да се търси пълнота в цялото разнообразие на иконографските теми, което предлага средновековното изкуство, вниманието ще се фокусира върху представителни теми и паметници. Целта е да се задълбочат и разширят познанията на студентите в областта на средновековното изкуство, проблематизирани през текстовите паметници. Сред главните ще са теми с новозаветна основа като Страшния съд, Христос Лоза, Чудесата и притчите Христови; със старозаветна основа като Дървото Йесеево; Богородичния акатист и други богородични химни; житийните цикли на св. Никола Мирликийски и св. Йоан Рилски; цикли с апокрифна основа като Детство Богородично и Ходене на Богородица по мъките; изображенията на животни и връзката им с Физиолога и др.

Преглед на статии...
Писмо, образи и текстове в българската ръкописна традиция до края на ХVІІ век

Писмо, образи и текстове в българската ръкописна традиция до края на ХVІІ век

Целта на курса е да даде основни познания за българската средновековна книга като художествен „продукт" на различни епохи и книжовни центрове. Петнадесетте тематично обособени лекции се съчетават с практическо приложение върху изучаваната материя. Курсът не е систематизирано в исторически порядък изложение, а съвкупност от няколко ключови теми, съсредоточени около миниатюрата като най-пълната визуална реализация и интерпретация на текста. Към българския материал се привличат сравнителни примери от областта на византийската ръкописна книга и южнославянското книжовно наследство. За по-подробното изучаване на отделни паметници са посочени съответни източници в глобалната мрежа и собствените дигитални ресурси на курса.
Предвижда се усвояване на основната терминология, свързана с украсата на ръкописната книга; придобиване на основни познания за формалните и концептуалните аспекти на миниатюрата; запознаване с ключовите илюстрирани ръкописи в българската средновековна традиция и методите на тяхното изследване; запознаване с основните типове писмо, в рамките на включените в курса книжовни паметници. Оценката на знанията се осъществява чрез практически задачи, тестове и писмена разработка.

Преглед на статии...